آسانسور مسافر

  • سیستم حرکتی کششی و گیرلس
  • طراحی ֭ مونتاژ تا سرعت 2 متر بر ثانیه
  • واردات و نصب تا سرعت 4 متر بر ثانیه
  • بر اساس تقاضا با یا بدون موتورخانه
  • کابینهای زیبا و مدرن
  • Black out
...